Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod www.symprove.sk

1. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.symprove.sk a predávajúcim je:

Bencos s.r.o.
so sídlom Mateja Bela 4662/18, 921 01 Piešťany, Slovenská republika,
IČO: 50853261
DIČ: 2120506564
IČ DPH: SK2120506564
Kontakt: 0800 007 772
e-mail: help@symprove.sk

Bankové spojenie: VUB Banka
IBAN: SK1602000000004423251651
BIC (SWIFT): SUBASKBX
(ďalej len „Predávajúci“)

 1. Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.: 033/3212 521 033/3212 527
Fax: 033/3212 523
Email: tt@soi.sk

 1. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ – občan, riadia sa zmluvné vzťahy, ktoré neupravujú tieto Všeobecné obchodné podmienky, Občianskym zákonníkom (zákon číslo 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov), zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon číslo 250/2007 Z. z.), zákonom o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu (zákon číslo 22/2004 Z. z.), zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku (zákon číslo 102/2014 Z. z.) a zákonom o ochrane osobných údajov (zákon číslo 122/2013 Z. z.). V prípade, že je zmluvnou stranou iný subjekt, riadia sa zmluvné vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Obchodným zákonníkom (zákon číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).
 2. Produktom Predávajúceho sa rozumie výživový doplnok stravy na vodnom základe obsahujúci štyri jedinečné kmene živých aktívnych baktérií L.rhamnosus, E.faecium, L.acidophilus a L.plantarum vyrobený v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (Anglicko) Symprove Ltd. The Sands Business Centre, Sands Road, The Sands, Farnham, Surrey, GU10 1PX
 3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a užíva Produkt za iným účelom než pre podnikanie s týmto Produktom.
 4. Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý predáva Produkt za účelom svojho podnikania s týmto Produktom.

2. Informácie o uzavretej zmluve a Všeobecných obchodných podmienkach

 1. Uzavretie zmluvy – objednávka kupujúceho je návrhom zmluvy. Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky informatívnym emailom na zadaný email, avšak toto prijatie objednávky nemá žiadne právne účinky na uzavretie zmluvy. Samotná zmluva je uzavretá okamihom doručenia záväzného súhlasu Predávajúceho Kupujúcemu s týmto jeho návrhom (potvrdenie objednávky zo strany Predávajúceho obsahujúce číslo a rekapituláciu objednávky); od tohto okamihu medzi Predávajúcim a Kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
 2. Odoslaním objednávky (t. j. návrhu zmluvy) Kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami vrátane podmienok reklamácie a možnosti odstúpenia, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej zmluvy.
 3. Pri telefonickej alebo emailovej objednávke obdrží Kupujúci Všeobecné obchodné podmienky spolu s potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho.
 4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Vyplnením objednávkového formulára, resp. záväznej objednávky v rámci internetového obchodu www.symprove.sk Kupujúci dáva Predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o Kupujúcom a o jeho nákupoch.
 5. Zmluva je uzavretá v slovenskom jazyku. Uzavretá zmluva nie je prístupná tretím stranám a Predávajúci ju archivuje za účelom jej úspešného splnenia. Informácie o jednotlivých technických krokoch, vedúcich k uzavretiu zmluvy, sú viditeľné z procesu objednávania a Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať, prípadne opraviť.
 6. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti so zmluvou, ktorej prílohou sú tieto Všeobecné obchodné podmienky, budú riešené výlučne podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
 7. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zobrazené na internetových stránkach www.symprove.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Kupujúcim.

3. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje Kupujúceho potrebné pre komunikáciu s ním budú použité výhradne pre účely plnenia uzavretej zmluvy alebo jej zmeny. Kupujúci prejavuje spolu so súhlasom s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami i súhlas s použitím jeho osobných údajov v rozsahu kontaktných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo, email a adresa trvalého pobytu vrátane PSČ) pre potreby plnenia zmluvy a ďalej pre účely vnútorných rozborov a analýz Predávajúceho a tieto údaje poskytuje dobrovoľne.
 2. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti, resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s ustanovením § 11 ods. (1) zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní Produktu prostredníctvom internetového obchodu www.symprove.sk, pri registrácii na internetovom obchode www.symprove.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode www.symprove.sk,, aby Predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti Predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Kupujúceho.
 3. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Zároveň má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať. Súhlas zanikne do jedného (1) mesiaca od doručenia písomného odvolania súhlasu Kupujúceho Predávajúcemu. Osobné údaje Kupujúceho sú uchovávané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým so zákonom o ochrane osobných údajov (zákon číslo 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov). Všetky údaje získané od Kupujúceho sú využívané výhradne pre vnútornú potrebu Predávajúceho a nie sú poskytované tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dodávatelia Produktov, ktorým sú osobné údaje Kupujúceho predávané v minimálnom rozsahu, nutnom pre splnenie zmluvy. Osobné údaje Kupujúceho sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Údaje sú uchovávané tak, aby neboli prístupné aplikáciami tretích osôb.
 4. Kupujúci prejavuje spolu so súhlasom s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami aj súhlas so zasielaním informácií o pripravovaných aktivitách Predávajúceho (t. j. zľavách, akciách a pod.).
 5. Predávajúci vyhodnocuje pre štatistické účely informácie o používaní internetových stránok www.symprove.sk (napr. počet užívateľov navštevujúcich tieto stránky, odkiaľ bol spravený vstup na internetové stránky). Tieto informácie sú iba číselné (bez osobných údajov) a budú použité pre potreby vnútorných rozborov a analýz za účelom zlepšenia kvality internetových stránok Predávajúceho.
 6. Všetky materiály a informácie na stránkach Predávajúceho sú výhradne duševným vlastníctvom Predávajúceho alebo osôb s ním spolupracujúcich. Tieto materiály a informácie nesmú byť akokoľvek použité alebo upravované bez súhlasu Predávajúceho.
 7. Internetové stránky Predávajúceho môžu obsahovať odkazy na iné internetové stránky tretích osôb; Predávajúci nie je zodpovedný za obsah takých internetových stránok a za služby na nich ponúkané.

4 .Predmet zmluvy

 1. Predmet zmluvného vzťahuPredmetom zmluvného vzťahu je záväzok Predávajúceho dodať Produkty popísané v objednávke Kupujúceho a záväzok Kupujúceho zaplatiť za dodané Produkty Predávajúcemu kúpnu cenu. Ku každej uzavretej zmluve je vystavená a priložená faktúra/daňový doklad.
 1. Objednávka

  Objednávka Produktov sa môže uskutočniť prostredníctvom internetových stránok Predávajúceho www.symprove.sk, telefonicky na telefónnom čísle 0800 007 772 alebo e-mailom na help@symprove.sk. Objednávka predstavuje návrh Kupujúceho na uzavretie zmluvy, predmetom ktorej bude dodanie Produktu uvedeného v objednávke, za podmienok v nej a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach uvedených. Predávajúci berie na vedomie, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu za dodané Produkty.
  Pri nákupe prostredníctvom internetových stránok Predávajúceho si Kupujúci vyberie konkrétny Produkt na základe aktuálnej ponuky, vyplní počet kusov Produktu a potvrdí ich kliknutí na „objednať“. Po ukončení výberu Produktov si Kupujúci zvolí spôsob platby a doručenia a v objednávacom formulári vyplní pravdivé a úplné komunikačné a fakturačné údaje. Predávajúci upozorňuje Kupujúceho, aby si prečítal poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Po kompletnom vyplnení formulára, splnení si informačnej povinnosti Predávajúceho vo forme rekapitulácie objednávky a prečítaní si Všeobecných obchodných podmienok objednávku Kupujúci záväzne odošle kliknutím na „objednať s povinnosťou platby“.
 1. Miesto dodania

  Záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu Produkt je splnený doručením na miesto dodania. Miestom dodania je miesto takto označené Kupujúcim v objednávkovom formulári či pri telefonickej objednávke. Predávajúci upozorňuje Kupujúceho, že miestom dodania je výlučne územie Slovenskej republiky. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nesprávne uvedenú adresu Kupujúceho.
 1. Spôsob prevzatia tovaru oprávnenou osobou

  Za doručenie Produktu Kupujúcemu sa považuje jeho prevzatie Kupujúcim alebo inou oprávnenou osobou zdržujúcou sa v dobe doručenia na mieste dodania. Vlastnícke právo k Produktu tak prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím, pod podmienkou zaplatenia celej kúpnej ceny. Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje prevzatie Produktu od dopravcu. Prevzatím tovaru prechádza na Kupujúceho aj nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia. V prípade viditeľného poškodenia zásielky je Kupujúci oprávnený zásielku neprevziať.

4. Cena, platobné podmienky a dodacie podmienky

 1. Cena Produktu

Zmluvné strany sa dohodli na cene Produktu, ktoré budú dodané Kupujúcemu, pričom táto cena je uvedená v záväznej objednávke, na internetových stránkach www.symprove.sk alebo oznámená telefonicky pri telefonickej objednávke. Cena je vždy uvedená vrátane príslušnej sadzby DPH. Cena môže byť Kupujúcim uhradená iba spôsobmi, ktoré sú ponúkané na internetovej stránke www.symprove.sk. K Produktu bude priložená faktúra.

Kupujúci má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je Predávajúci viazaný svojou ponukou. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny za Produkt, po celý čas zverejnenia Produktu na internetovom obchode www.symprove.sk.

Konečná cena Produktu je súhrnná cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH a ceny za spôsob platby a dopravy, ktoré je Kupujúci povinný zaplatiť. Túto cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody Predávajúceho a Kupujúceho.

 1. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za Produkt najneskôr pri prevzatí Produktu (pri platbe na dobierku), prípadne v termíne uvedenom na faktúre, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

 1. na dobierku pri prevzatí Produktu;
 2. bankovým prevodom na účet Predávajúceho prostredníctvom platobnej brány GoPay  vedený vo VUB Banke
  SK IBAN: SK1602000000004423251651
 3. prostredníctvom platobnej brány GP webpay
 4. prostredníctvom Google Pay
 5. prostredníctvom PayPal pri odoslaní objednávky

K cene Produktu (pozri predchádzajúci odsek) bude pripočítaný paušálny poplatok za doručenie Produktu kuriérskou spoločnosťou vo výške:

 • pri 4-týždennom programe – 3,90 EUR
 • pri 12-týždennom programe – 4,90 EUR

  3. Dodacie podmienky

  Predávajúci je povinný objednávku Kupujúceho splniť a Produkt dodať Kupujúcemu najneskôr v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Predávajúci však obvykle expeduje Produkt v čo možno najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky.
  1. Produkt odoslaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti do dvoch (2) pracovných dní po pripísaní čiastky na bankový účet Predávajúceho pri platbe bankovým prevodom GoPay, prostredníctvom PayPal, GP webpay a platbou prostredníctvom Google Pay.
  2. Produkt odoslaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti najneskôr do dvoch (2) pracovných dní od dňa objednania pri platbe na dobierku.

Pri predĺžení dodacej doby bude Kupujúci včas informovaný Predávajúcim. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného Produktu zavinené kuriérskou spoločnosťou a ani za poškodenie zásielky zavineného kuriérskou spoločnosťou. V prípade, že Kupujúci, prípadne iná oprávnená osoba neprevezme Produkt, ktorý bol riadne doručený do miesta dodania uvedenom v objednávke/potvrdení objednávky, je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením.

5. Odstúpenie od zmluvného vzťahu

 1. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred odoslaním Produktu, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania Produktu z dôvodu vyššej moci Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho o dôvode nedodania. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené Kupujúcemu v lehote štrnásť (14) kalendárnych dní na zadaný bankový účet.
 2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, pokiaľ bola zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (internet, e-mail, telefón), a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Ak sa Kupujúci – spotrebiteľ rozhodne využiť tohto práva, musí odstúpenie od zmluvy odoslať Predávajúcemu najneskôr do 14. dňa odo dňa, kedy on alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevzal Produkt. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe na adrese Bencos s.r.o., Vrbovská cesta 15 (RAVING), 921 01 Piešťany alebo emailom na adrese help@symprove.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci je povinný spolu s Produktom zaslať Predávajúcemu podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením svojho mena a priezviska, adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu na finančné vysporiadanie.
 3. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy (preklik na formulár pre odstúpenie od zmluvy). V takomto prípade je Predávajúci ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť Kupujúcemu potvrdenie na trvanlivom nosiči.
 4. Pri pochybnostiach o doručení sa Kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Kupujúcemu Predávajúcim v súlade s ustanovením § 3 ods. (1) písm. b) až d) zákona číslo 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku alebo na adresu, ktorej zmena bola Kupujúcemu náležite oznámená Predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu (odopretie zásielky, neprevzatie v odbernej lehote alebo adresát neznámy), oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Predávajúcemu na poslednú známu adresu.
 5. Kupujúci zašle Produkt spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia späť poštou na adresu Predávajúceho Bencos s.r.o., Vrbovská cesta 15 (RAVING), 921 01 Piešťany. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti Kupujúcemu  platbu, ktorú Kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy –  kúpnu cenu.  Platba bude Kupujúcemu vrátená do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy bude Predávajúcemu doručený tovar. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe Predávajúcemu, ak Kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný Produkt pred tým, ako mu bol Produkt od Kupujúceho doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie Produktu späť Predávajúcemu.
 6. V prípade, ak Kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok Kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním Produktu naspäť Kupujúcemu.
 7. Body 2. až 7. týchto Všeobecných obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ustanovení § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

6. Reklamácia

 1. Záručná doba na všetky Produkty zakúpené prostredníctvom Predávajúceho sa poskytuje v rámci dĺžky exspiračnej doby (minimálnej trvanlivosti) uvedenej na obale Produktu.
 2. V prípade, že nesplní Predávajúci svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy riadne a včas, prípadne Produkt má vady, je Kupujúci povinný Produkt u poskytovateľa reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do uplynutia záručnej doby na Produkt.
 3. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu písomnou formou na email help@symprove.sk alebo na poštovej adrese Bencos s.r.o., Vrbovská cesta 15 (RAVING),, 921 01 Piešťany a je povinný v nej uviesť číslo objednávky, popísať vady dodaného Produktu a preferovaný spôsob vybavenia reklamácie (výmena Produktu, odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny Produktu, poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny Produktu).
 4. Predávajúci reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa jeho riadneho uplatnenia, vybaví. Pre prípad zamietnutej reklamácie Predávajúci Kupujúcemu vydá písomné odôvodnenie (pričom písomnou formou sa pre účely reklamačného riadenia rozumie aj emailová forma).
 5. V prípade, že Kupujúci riadne uplatní oprávnenú reklamáciu, má právo na odstránenie vád Produktu a ak to nie je možné, má právo na primeranú zľavu z ceny, prípadne môže od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ sú dané podmienky pre odstúpenia od zmluvy z dôvodu na strane Predávajúceho, má Kupujúci právo na vrátenie uhradenej ceny Produktu.

7. Záverečné ustanovenia 

 1. Pokiaľ Kupujúci – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu prostredníctvom emailu help@symprove.sk. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 kalendárnych dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci – spotrebiteľ má v zmysle ustanovenia § 12 zákona číslo 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s). Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Kupujúci – spotrebiteľ; možnosť obrátiť sa na príslušný súd tým nie je dotknutá. Kupujúci – spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Alternatívne riešenie sporu môže využiť len Kupujúci – spotrebiteľ a týka sa len sporu medzi Kupujúcim – spotrebiteľom a Predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporu sa netýka sporov, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- Eur. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- Eur vrátane dane z pridanej hodnoty.
 1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné od 20.01.2017.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.symprove.sk.
 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
logo